El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

3 Generacions

 
 

Quins grups de partícules hi ha?


La cosa més soprenent que van mostrar els experiments dels acceleradors de partícules va ser que, a part de les partícules que hem descrit com els contituents de la naturalesa, també hi havia altres partícules fonamentals, que van ser observades en els detectors que enregistraven les col·lisions. Les partícules fonamentals es classifiquen en dos grups, quarks i leptons, que es diferencien per la seva reactivitat respecte la interacció forta: els quarks hi reaccionen, els leptons, no. Hi ha 6 quarks i 6 leptons. Els quarks i els leptons també s'organitzen, per parelles, en tres generacions o famílies.

Presentem aquí un llistat dels quarks amb la càrrega, en unitats de la càrrega fonamental, i amb la massa:

  1a generació 2a generació 3a generació
up down Charm Strange Top Bottom
Càrrega: 2/3 e -1/3 e 2/3 e -1/3 e 2/3 e -1/3 e
Massa: 0,004 GeV/c2 0,007 GeV/c2 1,5 GeV/c2 0,15 GeV/c2 174 GeV/c2 4,7 GeV/c2

I a continuació un llistat dels leptons, també amb la càrrega, en unitats de la càrrega fonamental, e, i amb la massa (la massa dels neutrins, fins ara, és desconeguda):

  1a generació 2a generació 3a generació
electró neutrí electrònic muó neutrí muònic tau neutrí tauònic
Càrrega: -e 0 -e 0 -e 0
Massa: 0,511 MeV/c2 ? 0,1 GeV/c2 ? 1,8 GeV/c2 ?

Per cada partícula fonamental del Model Estàndard hi ha també la corresponent anti-partícula, que només es diferencia de la partícula en el signe de la càrrega elèctrica.

A més a més, al Model Estàndard hi pertanyen le 4 partícules fonamentals d'intercanvi, amb les seves corresponents anti-particules:

Tipus d'interacció Partícula d'intercanvi
1. Interacció forta : Gluó
2. Interacció electromagnètica : Fotó
3.Interacció feble: W+, W-, Z0
4. Interacció gravitatòria : Gravitó (no observat fins ara)

De les 4 interaccions fonamentals, només les tres primeres són significatives per la física de partícules, ja que, tot i que la gravitació actua en totes les partícules, en aquest domini és tan feble que es pot deixar de banda.
La interacció forta només és perceptible en els quarks. És responsable, entre d'altres coses, de la cohesió dels quarks en els nucleons, és a dir, en els protons i els neutrons. També s'encarrega de la cohesió dels nucleons en els nuclis atòmics.
A la interacció electromagnètica són susceptibles totes les partícules carregades elèctricament.
La interacció dèbil és responsable, entre d'altres coses, de que en la desintegració beta radioactiva es creïn neutrins.