Detektor ATLAS


Detektor ATLAS je oveľa väčší ako predchádzajúce detektory, napr. ako OPAL na urýchľovači LEP. Je približne 22 metrov vysoký a 44 metrov dlhý. Obrázok detektora ATLAS, na ktorom je pre porovnanie aj ľudská postava, môžete nájsť tu..
Táto animácia ukazuje základnú stavbu detektora. Prezentácia eventov v detektore ATLAS beží pomocou programu Hypatia. Môžete ju vyskúšať tu.

Hypatia je interaktívne laboratórne prostredie pre zrážky častíc. Pomocou neho môžete študovať eventy zaznamenané v proton-protónových zrážkach detektorom ATLAS vo Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC. Event v detektore ATLAS môže byť zobrazený v koncovom a bočnom pohľade. S myšou môžete zoom-ovať. Na rozdiel od WIRED všetky poddetektory sú vždy zobrazené. V protón-protónových zrážkach pri takýchto veľkých energiách vzniká oveľa viac častíc ako v elektrón-pozitrónových zrážkach na LEP-e. Často môžete nájsť oveľa viac dráh ako v OPAL experimente. Pomocou pick tool- pick nástroj môžu byť vybraté jednotlivé dráhy. Tiež môžu byť potlačené dráhy v priečnom smere k vchádzajúcim zväzkom odpovedajúce energiám nižším ako je určitá hraničná hodnota.
Program má viacnásobné okná, na ktaždé z ktorých sa teraz pozrieme. Prvé je Track Momenta Window – Okno s hybnoťamií dráh: Track Momenta Window:

Okno s hybnoťamií dráh: Track Momenta Window- Okno s hybnosťami dráh ukazuje rôzne dráhy častíc v detektore. Na hornej lište nájdete tlačidlá, pomocou ktorých sa dostanete k predchádzajúcemu, alebo nasledujúcemu eventu.. S File→Animated Event--Súbor-animovaný event môžete sledovať priebeh eventu

Za menom súboru eventu možno vidieť chýbajúcu energiu v GeV, ktorá je dôsledkom nedetekovateľných častíc (napr. neutrína), alebo chýb merania.

Tabuľka ukazuje zľava doprava číslo dráhy, energiu častice, jej náboj, priečnu hybnosť (hybnosť kolmú na smer zrážajúcich sa protónových zväzkov) a uhol dráhy (pôvodné zväzky častíc majú smer osi z a vy vidíte rovinu xy v Canvas window - Canvas okne opísanom na nasledujúcej strane).

Keď kliknete na riadok, uvidíte príslušné dráhy zvýraznené v Canvas window - Canvas okne.

Klikni, ak chceš zväčšenie.

Canvas window-Canvas okno ukazuje obrázok vybraného eventu. Dráhy nabitých častíc sú zobrazené ako čiary v dráhových detektoroch. Neutrálne častice, ako napr. fotón, nezanechávajú nijaké stopy. Ako nabité, tak aj neutrálne častice ukladajú svoju energiu v kalorimetroch.

Na event sa možno pozerať zboku (Side-View –bočný pohľad) a pozdĺž zrážajúcich sa zväzkov (End-View – koncový pohľad). Čiarkovaná čiara v pohľade spredu ukazuje smer chýbajúcej hybnosti zapríčinenej nedetekovanými časticami (napr. neutrína), alebo chybne zmeranými energiami. Zoom-ovanie možno dosiahnuť držaním a pohybovaním kurzoru v okne.

Označením pick módu môžu byť vybraté kliknutím na myši jednotlivé dráhy v dráhových detektoroch a informácia o nich bude zvýraznená v Track Momenta Window – Okne s hybnosťami dráh.

Prosím, všimnite si, že z vonkajšej strany krajného prstenca je zaznamenaná celková energia uložená v kalorimetroch.

Teraz sa pozrieme na Control Window– Ovládacie okno.

V tomto okne môžete prepínať medzi bočným a koncovým pohľadom v Projection – Premietanie. Kliknutím naZoom môžete zoom-ovať pomocou myši v canvas okne a s Pick – Vybrať môžete si vybrať jednotlivé dráhy, ktoré budú zvýraznené na obrázku, aj v tabuľke.

S pomocou Cut – Odrezať môžete potlačiť všetky dráhy, ktorým odpovedá priečna hybnosť menšia ako určitá hraničná hodnota, t.j. energiu odnášanú kolmo na smer zrážajúcich sa zväzkov.


Teraz viete, ako sú oba detektory skonštruované. Teraz kliknite a spustite Challenge1– Výzvu1..


(home) Spät na úvodnú stránku stránku s obsahom.Terry Wyatt. March 1997.