Merenje osobina raspada Z0 bozona LHC


Identifikacija različitih vrsta raspada Z0 u LEP-u predstavlja dobru pripremu za pronalaženje Z0 bozona nastalih u sudaru drugih čestica. Na primer, pri visokoenergetskom sudaru protona u LHC akceleratoru, proizvede se daleko veći broj čestica nego u LEP akceleratoru, zbog čega je i analiza ovih događaja znatno složenija.

U vežbi koja sledi od Vas se očekuje da među česticama datih kompleksnih događaja pronađete Z0 bozone. Predlažemo da prvo potražite raspade Z0 na elektron-pozitron, odnosno mion-antimion par. Elektroni i mioni se jednostavno identifikuju zahvaljujući karakterističnim tragovima koje ostavljaju u kalorimetrima i mionskim detektorima, kao što je objašnjeno u delu Analize slike događaja LEP-a pogledajte odeljak Identifikacija čestica.

Čestice iz detektovanog para bi trebalo da imaju suprotno naelektrisanje. Klikom na tragove čestica u "Pick mode"-u dobićete potrebne informacije o njihovim naelektrisanjima i energiji u prozoru Momenti tragova..

Primer raspada Z0→e+e-
(Kliknite za veći prikaz)

Primer raspada Z0→μ+μ-
(Kliknite za veći prikaz)

Još jedna od komplikacija u slučaju LHC-a su tzv. pozadinski događaji, od kojih se mnogi javljaju daleko češće nego procesi koje proučavamo. Za događaje sa elektron-pozitron, ili pak mion-antimion parom, najjače smetnje su poreklom od top-antitop parova kvarkova. Oni se mogu raspasti u skladu sa t+t→ μ++ν+ μ-+ν+… ili t+t→ e++ν+ e-+ν+…, gde … označava ostale čestice koje nastaju u jet-ovima poreklom od kvarkova. U cilju potiskivanja ovog šuma, treba proučiti i iskoristiti karakteristične razlike između ovih događaja i samih raspada Z0 bozona.

Primer raspada tt
(Kliknite za veći prikaz)

Sad možete pokrenuti program Hypatia.

Ne zaboravite da klasifikujete događaje u tri kategorije,

a u skladu sa kriterijumima nad. Iskoristite mogućnost da ovde testirate svoje odgovore i tako proverite svoje znanje.

(home) Back to Home Page with table of contents.Terry Wyatt. March 1997.