International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Slovakia
Nitra

Slovak University of Agriculture in Nitra - Technical Faculty

Inštitút

Address Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Technická fakulta

Slovenská polnohospodárska univerzita

Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovenská republika
Phone +421 (37) 641 4750
Fax +421 (37) 74 17 003
e-Mail Zuzana Palková
Výskum a výucba

Slovenská polnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe vedeckých poznatkov v oblasti polnohospodárstva a príbuzných odvetviach a tvorivé vedecké bádanie. Vychádzajúc z uvedených úloh SPU v rámci slovenských univerzít má svoje jedinecné postavenie a celonárodnú pôsobnost. Jej poslaním je zabezpecenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj polnohospodárstva a príbuzných odvetví, rozvoj vidieka na Slovensku s celkovým prepojením na medzinárodné spolocentvo.

Aktuálne akreditované študijné programy ponúka v súcasnosti 6 fakúlt:
- Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
- Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Fakulta ekonomiky a manažmentu
- Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
- Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
- Technická fakulta
 

Technická fakulta Slovenskej polnohospodárskej univerzity v Nitre. Základy jej konštituovania sa zacali tvorit už v roku 1946. Základným poslaním fakulty je výchova odborne zdatných prevádzkových technikov a inžinierov.
Od roku 1997 sa na SPU v Nitre zacal realizovat kreditový systém ECTS (European Credit Transfer System). Študent má podla ECTS možnost vytvorit si vlastný študijný plán, vyberat si predmety z ponuky TF SPU v Nitre a dokonca i z ponuky iných univerzít na Slovensku a v zahranicí. V roku 2008 sa fakulta premenovala z Mechanizacnej na technickú fakultu.
 

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky v rámci inžinierského študijneho programu Automatizacná a informatizacná technika v riadení kvality produkcie zabezpecuje výucbu nasledovných predmetov:
- Automatizácia
- Automatizácia technologických procesov
- Elektrické stroje a zariadenie
- Elektroenergetika
- Elektronika
- Elektrotechnické predpisy
- Elektrotechnika
- Informacné a databázové systémy
- Informacné systémy
- Mikrokontrolery v riadiacej technike
- Moderné komunikacné prostriedky
- Programovanie
- Technická kybernetika
- Technické meranie
- Využitie výpoctovej techniky
- Základy automatizácie
- Základy informatiky

Outreach
Linky a download
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum