International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Slovakia
Kosice

Univerzita P. J. Šafárika - Prírodovedecká fakulta

Inštitút

P.J. Safarik University - Faculty of Sciences
Address Katedra jadrovej fyziky
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika

Park Angelinum 9
040 01 Košice
Slovensko
Phone +421 (55) 55 234 2501
e-Mail Adela Kravcáková
Jana Vrláková
Výskum a výucba
Primárnymi aktivitami ústavu fyzikálnych vied je výucba fyzikálnych disciplín študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v odboroch ucitelstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná cinnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, nanotechnológií, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky. astrofyziky a teórie vyucovania fyziky.

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky:

Výskumné zameranie vedeckých tímov v subjadrovej fyzike je orientované hlavne na dve oblasti: interakcie tažkých iónov a nukleónov pri ultrarelativistických energiách a interakcie lahkých jadier pri stredných energiách. Cielom výskumu je štúdium vlastností štruktúry hmoty na malých vzdialenostiach (kvarková úroven), charakteristík jadrových síl, mechanizmov reakcií, prejavov spinovej štruktúry jadier a polarizacných charakteristík. Vedecké tímy spolupracujú a sú clenmi dvoch špickových medzinárodných centier: CERN, Ženeva, Švajciarsko (experimenty na urýchlovaci LHC: ALICE a ATLAS) a SÚJV, Dubna, Rusko (teoretická fyzika, experiment na pripravovanom urýchlovaci NICA: MPD).

Súcastou zamerania je aj kozmická fyzika, skúmajúca interakcie kozmických energetických castíc s elektromagnetickým polom a látkovým prostredím. Dalšou možnostou je študovat aplikovanú jadrovú fyziku s dôrazom na medicínske využitie jadrového žiarenia.
Outreach
Linky a download
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum