International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Slovakia
Bratislava

Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Inštitút

Comenius University - Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Address Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského

Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika
e-Mail Barbora Eckerova
e-Mail Michal Dubovsky
Výskum a výucba

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky je priamou pokracovatelkou tradície Matematicko-fyzikálnej fakulty, ktoré zmenou svojho názvu v septembri roku 2000 zdôraznila skutocnost, še sa na nej úspešne rozvíjajú tri rovnocenné odbory: matematika, fyzika a informatika.
štúdium na fakulte pozostáva z dvoch stupnov - bakalárskeho a magisterského. Po absolvovaný bakalárskeho štúdia môžu študenti pokracovat v magisterskom štúdiu alebo štúdium na fakulte ukoncit s titulom Bakalár (Bc.). štandardný dlžka magisterskeho stupna štúdia je 5 rokov a koncí sa udeleným titulu Magister (Mgr.). štúdium je realizovaný na béze kreditního systému v súlade s Európskym štandardom ECTS.
Fakulta ponúka možnost štúdia magisterských programov v odboroch:
Fyzika (Astronómia a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Elektronika, Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Fyzika životného prostredia, Geofyzika, Jadrová a subjadrová fyzika, Meteorológia a klimatológia, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika, Biomedicínska fyzika)
Matematika (Matematický analýza, Matematický Štruktúry, Numerická analýza a optimalizácia, Pocítacová grafika a geometria)
Aplikovaná matematika (Ekonomická a financná matematika, Manažérska matematika, Matematický modelovanie)
Štatistika (Pravdepodobnost a Matematický Štatistika)
Informatika (Informatika)
Aplikované informatika Pocítacová grafika)
Umelá inteligencia (Umelá inteligencia)
Absolventi môžu pokracovat v štúdiu na fakulte formou doktorandského štúdia (titul PhD.), pricom spravidla cast tohto štúdia absolvujú na popredných zahranicných univerzitých.
Doktorandský Štúdium predstavuje tretí stupen vysokoškolského vzdelávania. Fakulta má akreditáciu v následejúcich odboroch doktorandského štúdia: Algebra a teória císiel Matematický analýza, Pravdepodobnost a Matematický štatistika, Numerická analýza a vedeckotechnický výpocty, Aplikovaná matematika, Geometria a topológia, Teória vyucovania matematiky, Všeobecná fyzika a matematická fyzika, Fyzika kondenzovaných látok a akustika, Kvantová elektronika a optika, Jadrová a subjadrová fyzika, Fyzika plazmy, Astrofyzika, Geofyzika, Meteorológia a klimatológia, Chemická fyzika, Biofyzika, Teória vyucovania fyziky, Teoretická informatika, Teória vyucovania informatiky, Aplikovaná informatika.

Outreach
Linky a download
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum