International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Israel
Jerusalem

מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה של האוניברסיטה העברית בירושלים

כתובת

Address מעבדות בלמונטה
הרשות לקהילה ונוער
האוניברסיטה העברית בירושלים
Jerusalem 91904
Israel
Phone +972-2-6584161
Fax +972-2-6586118
e-Mail דר' אשל אופיר
המודל

מרכז בלמונטה הוקם ב- 1990 כיחידה אוניברסיטאית על מנת לגשר על הפער ההולך ומתעצם בין קצב התקדמות החזיתות המדעיות לבין לימודי המדעים בתיכון.

המרכז משמש מזה שנים כמוקד לחדשנות ואתגר בתחום החינוך למדעים ומהווה מודל לאומי ובינלאומי להעצמת החינוך למדעים תוך הנגשת התשתיות האקדמיות והמחקר העדכני עבור תלמידי התיכון.

מרכז בלמונטה פועל תחת הרשות לקהילה ולנוער של האוניברסיטה העברית והינו מפעל משותף של האוניברסיטה, של עיריית ירושלים ושל הקרן לירושלים

פעילות

תכניות המצוינות מיועדות לתלמידים סקרנים הלומדים מקצועות מדעיים בבית הספר, ומבקשים להרחיב אופקים ולהעשיר את הידע. תכניות הלימוד המוצעות חושפות את התלמידים לתחומי ידע הנמצאים בחזית המדע, וברובן מעורבים חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תכניות המצוינות כוללות: (1) הכיתות העל אזוריות; (2) כיתת המחקר במדעי הטבע; (3) תכנית האקדמיזציה לתלמידי תיכון; (4) תכנית המצוינות לבנות ממזרח ירושלים

קישורים
 
Legal Notice